قالب وردپرس

آب درمانی مچ دست

Back to نوشته‌ها

آب درمانی مچ دست

تمرین۱:
دست ها را در طرفین و کف دست ها را رو به جلو نگه دارید. در حالی که دست ها را به طرف شانه ها می آورید، آرنج های صاف را خم کنید و سپس صاف کنید تا به وضعیت شروع برسید.
ـ وضعیت دیگر دست: کف دست ها رو به عقب باشد
wr1.jpg
تمرین۲:
آرنج ها را در زاویه ۹۰ درجه خم کرده و نزدیک به بدن نگه دارید. کف دست ها رو به پایین باشد.
هر دو مچ را طوری خم کنید تا انگشتان به بالا اشاره کنند.
سپس مچ را طوری خم کنید که انگشتان به پایین اشاره کنند.
وضعیت دیگر دست: شست ها رو به بالا باشد.
wr2.jpg
تمرین۳:
آرنج ها را تا ۹۰ درجه خم کرده و نزدیک به بدن نگه دارید. کف هر دو دست را به بالا و سپس به پایین بچرخانید. مچ را صاف نگه دارید.
wr3.jpg
تمرین۴:
انگشتان دست راست را از هم باز کنید و سپس آنها را به طرف یکدیگر بیاورید ، انگشتان را صاف نگه دارید.
wr4.jpg
تمرین۵:
دست های صاف را از مچ در جهت عقربه های ساعت و سپس در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
حرکت باید فقط در مچ دست باشد.
وضعیت دیگر دست: کف دست باز باشد.
wr5.jpg
تمرین۶:
شست کاملاً صاف را در یک دایره فرضی بچرخانید.
وضعیت دیگر دست: کف دست رو به بالا باشد.
wr6.jpg
تمرین۷:
در حالی که انگشتان کنار یکدیگرند و کف دست پایین است، دست راست را به طرف انگشت شست حرکت دهید، حرکت فقط در مچ باشد. سپس دست را به طرف انگشت کوچک حرکت دهید.
وضعیت دیگر: کف دست ها رو به یکدیگر قرار گیرند و دست راست را به طرف بالا به سمت شست حرکت دهید. سپس به طرف پایین به سمت انگشت کوچک حرکت دهید
wr7.jpg
تمرین۸:
دست مبتلا را داخل آب قرار دهید. اکنون به آرامی مچ دست را در مسیر دایره ای در جهت عقربه های ساعت حرکت دهید. سپس در خلاف جهت عقربه ها حرکت را انجام دهید.
wr8.jpg
تمرین۹:
نوک انگشت شست راست را با نوک هر کدام از انگشتان همان دست تماس دهید. به طوری که یک شکل O بسازید و سپس دست را در حد فاصل هر انگشتی که لمس می کنید باز کنید.
وضعیت دیگر دست: کف دست رو به بالا باشد.
wr9.jpg
تمرین۱۰:
در حالی که کف دست رو به بالا است، انگشتان دست راست را به طرف کف دست خم کنید و یک مشت شل را ایجاد کنید. در حال باز کردن مشت، انگشتان را صاف کنید.
وضعیت دیگر دست: کف دست رو به پایین باشد.
wr10.jpg
تمرین۱۱:
دست مبتلا را اخل آب قرار دهید و انگشتان را کاملاً صاف کنید. اکنون در حالی که مفصل اول انگشتان را صاف نگه داشته اید، بندهای میانی و انتهایی انگشتان را کاملاً خم کنید.
wr11.jpg
به امید بهبودی و سلامتی روزافزون شما
social position
Back to نوشته‌ها