قالب وردپرس

آب درمانی مچ پا

Back to نوشته‌ها

آب درمانی مچ پا

تمرین۱:بالا آوردن و پایین بردن مچ پا و انگشتان

پای مبتلا را تا ارتفاع راحت  با زانوی صاف به طرف جلو بلند کنید. پا ها به طرف بالا بکشید و سپس آن را به طرف پایین هل دهید به طوری که فقط حرکت در مچ باشد.

 

a1.jpg

تمرین۲:بهداخلچرخاندنمچپا

تنهاباحرکتمچپا،پایمبتلاراحرکتدهیدبهقدریکهکفپاروبهداخلقراربگیرد.

 
a2.jpg
 

تمرین۳:به خارج چرخاندن مچ پا:

تنها با حرکت مچ پا ، پای مبتلا را حرکت دهید به قدری که  کف پا رو به خارج قرار بگیرد.
a3.jpg

تمرین۴:

پایمبتلاراتا ارتفاعراحتوبازانویخمشدهبهطرفجلوبلند کنید در حال حرکت دادن پا در ناحیه مچ پا حروف انگلیسی را بنویسید.
a4.jpg

تمرین۵:رسم دایره فرضی با مچ پا :

پای مبتلا را تا ارتفاع راحت و با زانوی صاف بلند کنید . با در یک جهت و فقط با حرکت مچ پا دایره فرضی  رسم کنید.
a5.jpg

تمرین۶:بلند کردن پاشنه / پنجه:

به آرامی روی پاشنه ها به عقب حرکت کنید و پنجه ها را بلند کنید . سپس روی پنجه ها به طرف جلو حرکت کنید و پاشنه ها را بلند کنید.
a6.jpg

تمرین۷:

پشت به دیوار استخر بایستید و  وزنتان را بر روی کف پای سمت مبتلا بیاندازید . اکنون انگشتان پا را به سمت پایین خم کرده و این وضعیت را نگه دارید . سپس به وضعیت شروع تمرین  برگردید و این بار انگشتان پا را به سمت بالا بیاورید و نگه دارید.
a7.jpg
به امید بهبودی و سلامتی روزافزون شما
social position
Back to نوشته‌ها