قالب وردپرس

آسیب لیگامان صلیبی قدامی:پارگیGrade3(بیماری)

شایع ترین ضایعات لیگامانی خصوصا از نوع تروماتیک در مفصل زانو ایجاد می شود. در مفصل زانو ۵لیگامان اصلی وجود دارد که شامل:

۱- مدیال کولترال لیگامان(MCL)

۲- لترال کولترال لیگامان(LCL)

۳- لیگامان متقاطع قدامی(ACL)

۴- لیگامان متقاطع خلفی(PCL)

۵- مدیال کپسولار لیگامان(Medial Capsular Ligament)

 

وظیفه ACL در ثبات بخشیدن به زانو:

  • حرکت لغزشی تیبیا به جلو را محدود می کند
  • حرکت چرخش داخلی تیبیا را درحین اکستنشن زانو محدود می کند
  • ثبات را در هر ۳صفحه ایجاد می کند

 

آسیب درجه ۱ و ۲ لیگامان در فاز حاد و تحت حاد در بخش ضایعات لیگامانی به تفصیل آمده است. در اینجا به پارگی لیگامان (آسیب درجه۳ ) پرداخته می شود.

 پارگی لیگامان ACL(درجه۳):

این لیگامان به دنبال هایپراکستنشن شدید زانو ، چرخش داخلی ساق نسبت به ران و همچنین ضرباتی که سبب به جلوآمدن ساق پا می شوند آسیب می بیند. بیمار معمولا در هنگام پارگی صدایی را حس کرده و همچنین حس جداشدن زانو را دارد.

درصورت استفاده از یخ ، ۴-۶ساعت بعد تورم ناحیه مجددا افزایش می یابد.بیمار در این شرایط بدون کمک نمی تواند راه برود.در مفصل Giving Way(خالی شدن زانو) ایجاد می شود.

در پارگیACL ، آهنگ طبیعی Roll و Glide ازبین رفته و توزیع فشار نرمال در سطوح مفصلی تغییر می نماید؛ به همین دلیل در پارگیACL ، فاکتور مهم در درمان ، تنظیم حرکت و فشار وارده بر  سطوح مفصلی بوده و درصورت عدم درمان مناسب، سطوح مفصلی به سرعت تخریب می شوند.

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان