قالب وردپرس

آسیب لیگامان صلیبی قدامی:پارگیGrade3(توانبخشی)

درمان پارگی لیگامان ACL:

درمان کانسرواتیو:

 • پس ازکترل درد و تورم، تمرینات ایزومتریک هامسترینگ وچهارسربه منظور انجامCo-Contraction (انقباض هماهنگ عضلات آگونیست و آنتاگونیست) شروع می شود.
 • استفاده از کراچ جهت راه رفتن تا بدست آوردن دامنه کامل حرکت اکستنشن و راه رفتن بدون Extension Lag ادامه می یابد.
 • به علت به حداکثر رسیدن استرین برACL ،از دامنه ۳۰درجه فلکشن تا اکستنشن کامل، دامنه حرکتی زانو بین ۴۵-۹۰ درجه فلکشن محدود می شود.
 • برنامه های تمرینی در دامنه محدود ادامه یافته و تا حدود ۶-۹ هفته از حرکت در ۴۵درجه انتهایی اکستنشن باید خودداری شود.
 • به محض رسیدن فلکشن زانو به ۹۰ درجه، تمرینات ایزومتریک چرخش خارجی و داخلی شروع می شود و به این ترتیب می توان از چرخش غیرنرمال در تیبیا نیز جلوگیری کرد.
 • عضله هامسترینگ با ایجاد حمایت مناسب در ناحیه، از جابجایی قدامی تیبیا جلوگیری می نماید. به همین دلیل تقویت هامسترینگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می توان از تمرینات لغزش پاشنه(Heel Slide) و لغزاندن پا روی دیوار(Wall Slide) به همین منظور استفاده کرد.
 • انقباض عضله چهارسر منجر به جابجایی قدامی تیبیا شده و به همین دلیل تمرینات این عضله پس از تثبیت عملکرد عضله هامسترینگ باید شروع شود.
 • در تمام مراحل تمرینی ، تحریک الکتریکی همراه با حداکثر انقباض عضلانی جهت حفظ تمامیت عضلات مناسب می باشد.
 • در فعالیت های ورزشی که همراه با استرس های برشی و چرخشی هستند، استفاده از بریس های عملکردی زانو توصیه می شود.

درمان جراحی:

 • جراحی لیگامان به دوصورت ترمیم(Repair) و بازسازی(Reconstruction) انجام می گیرد.
 • در روش ترمیم دو انتهای لیگامان آسیب دیده را در مجاورت هم بخیه می زنند . این عمل باید حداکثر تا ۲روز پس از ضایعه لیگامان انجام شود.
 • با گذشت بیش از ۴روز از زمان عارضه، لیگامان آسیب دیده جمع شده ودو انتها دیگر به هم نمی رسند و به همین دلیل این روش جراحی مفید واقع نمی شود.

 

بازسازی رباط صلیبی قدامی(ACL Reconstruction):

تعریف: 

به جایگزینی رباط آسیب دیده با بافت زنده دیگر که به آن گرفت گفته می شود ACL Reconstruction می گویند.

گرفت ها از جنسهای مختلف تشکیل شده اند که به آن graft material گفته می شود.

گرفت ها به روشهای مختلف در محل ACL فیکس می شوند که به آن graft fixation گفته می شود.

 انواع گرفت:

 1. گرفت Bone-patella-tendon-bone یا BPTB

  (Central third patellar graft)

این گرفت شامل یک سوم میانی تاندون پتلا ، سه سانتیمتر از ادامه آن در استخوان پتلا در پروگزیمال و سه سانتیمتر از استخوان تیبیا در ادامه آن در دیستال می باشد.

 1. Graft Hamstring یا Semimemberanou -Tendon -Gracilis (STG)

این گرفت از میان تاندون سمی ممبرانوس و گراسیلیس برداشته می شود و بدون انتهای استخوانی می باشد.

انواع فیکس کردن:

 1. روش Interference Screw Fixation
 2. روش Femoral Endo Button Fixation

نکته: اگر گرفت را از بدن خود بیمار برداشته شود Outograft گفته می شود و اگر از بدن فرد دیگری بردارند  Allograft گفته می شود.

انتخاب گرفت:

 1. گرفت Bone-patella-tendon-bone (BPTB )

      این گرفت به عنوان gold standard شناخته شده است.

مزیت ها:

           الف) قدرت کافی

             ب) ترمیم در محل  fixation  از نوع bone to bone  است.

عوارض:

           الف) درد قدام زانو

             ب) ضعف Extensor mechanism

              ج) عوارض کمتر شایع از قبیل شکستگی پتلا و پارگی تاندون پتلار

 1. graft Hamstringیا Semimemberanous –Tendon -Gracilis (STG)

مزیت ها:

          الف) donor morbidity کاهش می یابد.

            ب) حفظ Extensor mechanism

عوارض:

          الف) زمان بیشتری برای ترمیم graft fixation  نیاز است.

            ب) نسبت به BPTB  بیماران کمتری به سطح فانکشنال قبلی بر                می گردند(البته در مورد این موضوع نظرات ضد و نقیضی وجود دارد).

توانبخشی در بازسازی ACL:

 اهداف توانبخشی:

 1. به دست آوردن دامنه حرکتی به شرط حفظ graft fixation و graft material
 2. کاهش همارتروز بعد از جراحی جهت جلوگیری از muscle shut down و Arthrofibrosis
 3. کنترل درد والتهاب بعد ازجراحی وبعد از حرکات توانبخشی
 4. پیشرفت دادن weight bearing و normal gait به شرط حفظ graft fixation   و graft material
 5. به دست آوردن قدرت، استقامت وproprioception نرمال جهت نزدیک شدن به سطح فانکشنال به شرط حفظ graft fixation و   graft material
 6. در نظر گرفتن یک سری معیارها جهت ورود به مراحل بعدی توانبخشی
 7. ۷. رساندن بیمار به سطح فانکشنال و فعالیت های ورزشی
 8. ۸. انجام تستهای فانکشنال و برگرداندن فرد به فعالیت های بدون محدودیت.

 

چرا توانبخشی  ACLاهمیت زیادی دارد؟

 1. به دلیل طولانی بودن زمان استحکام  graft fixation و استحکام  graft material واز طرفی تاثیر نوع فعالیت ها وتوانبخشی بر روند ترمیم، در این دوره باید فعالیت ها حساب شده ودقیق باشد.
 1. به دلیل اینکه ACL مرکز گیرنده های فعال proprioception  در زانو می باشد لذا بعد از ACL Reconstruction با مشکل ضعف شدید proprioception مواجه خواهیم بود.
 1. افرادی که تحت ACL Reconstruction قرار می گیرند افراد فعال به حساب می آیند لذا رساندن آنها به سطح فانکشنال کار مشکلی است و توانبخشی بسیار دقیق و حساب شده ای را می طلبد.
 1. عوارض ACL Reconstruction متعدد و متنوع است و توانبخشی به موقع و دقیق به عنوان مهمترین راه برای پیشگیری از این عوارض شناخته شده است.

نکته مهم: در واقع وظیفه توانبخشی تربیت کردن گرفت در جهت رساندن فرد به سطح فانکشنال است.

پروتکل توانبخشی در بازسازی ACL :

یک نکته مهم: پیشرفت بیمار از یک مرحله به مرحله دیگر باید بر اساس معیارهای ورود از یک مرحله به مرحله دیگر باشد نه بر اساس زمانهای داده شده.

– مرحله قبل ازجراحی:

– اهداف :

۱- کاهش التهاب، افیوژن ودرد یا به عبارت دیگر سرد کردن مفصل

۲- به دست آوردن دامنه کامل به خصوص بازکردن(extension)

۳- بهبود قدرت و استقامت عضلات به خصوص عضله همسترینگ

۴- تقویت حس عمقی بر حسب تحمل بیمار

۵- آموزش و توجیه بیماردررابطه با جراحی

– از نظر وزن انداختن: تا حد تحمل با یا بدون کراچ

– ورزشها :

۱- حرکت مچ پا (Ankle Pumps)

۲- ایزومتریک چهارسر

۳- به دست آوردن باز کردن (پسیو) زانو تا صفر درجه

۴- خم کردن پسیو تا حد تحمل

۵- SLR در تمامی جهات

۶- زنجیره بسته ها مثل اسکات ۳۰ درجه و شیفت وزن برروی پای مبتلا و پس از آن همراه با مقاومت

۷- دوچرخه ثابت

۸- خم کردن زانو در حالی که پاشنه برروی یک سطح بدون اصطکاک

لیزمی خورد (Heel slide) .

۹- خم کردن زانو در حالی که پا برروی دیوار قرار دارد (Wall slide) .

۱۰- خم کردن زانو از پشت درحالی که بیمار برروی شکم خوابیده و اندام

تحتانی از ناحیه زانو از تخت خارج است (Prong hang) .

۱۱- تمرینات حس عمقی همراه با ساپورت زانو(زانوبند آتل دار) ودرحد تحمل

– فاز اول بعد از جراحی (هفته اول تا دوم ):

اهداف :

۱- حفظ پایداری گرفت (graft fixation)

۲- کاهش درد افیوژن و همارتروز

۳- به دست آوردن باز کردن کامل زانو

۴- به دست آوردن موبیلیتی پتلا

۵- به دست آوردن تدریجی خم کردن زانو طبق برنامه آقای ویلک

فرمول آقای دکتر Wilk :

هفته اول: ۹۰درجه                هفته دوم: ۱۱۵-۱۰۵درجه

هفته سوم: ۱۲۵-۱۱۵درجه       هفته چهارم: full flexion

 استفاده ازکشش به وسیله فنر و  traction و ant-shear technique  وحرکت extension زانو در زنجیره باز ممنوع است.

۶- به دست آوردن کنترل عضله چهارسر

– از نظر بریس : از نوع drop lock به مدت ۴ هفته

در هنگام خواب و وزن انداختن حتمأ پوشیده شده باشد.

 

در هفته اول بریس درصفردرجه قفل می شود و برای تمرینات دامنه حرکتی خارج می گردد.

در هفته دوم ۹۰ درجه خم شدن به آن می دهیم و

درهفته سوم دامنه حرکتی آن را آزاد می کنیم.

– از نظر وزن انداختن: دو کراچ تا حد تحمل

– ورزشها:

۱- یک بالش درزیر مچ پا می گذاریم (زیر زانو خالی باشد) واز بیمار حرکت مچ پا را به صورت Df  و Pf می گیریم.

۲- Heel slides (بهتراست در گرفت (graft) همسترینگ تا رفع درد و ناراحتی به تأخیر افتد).

۳- Wall slide

۴- ایزومتریک چهارسر(می توان در دو زاویه ۶۰ و۹۰درجه هم انجام داد).

۵- ایزومتریک همسترینگ (در گرفت همسترینگ این ورزش را با تأخیر انجام می دهیم).

۶- موبیلیزاسیون پتلا

۷- کشش عضلات همسترینگ و گاستروسولئوس در حالت نشسته (تا حد تحمل بیمار)

۸- نشسته بر لب تخت و خم کردن همراه با کنترل پای مقابل

۹- SLR در همه جهات (ابتدا در بریس و بعد از برطرف شدن lag در اکستنشن، بدون بریس)

۱۰- بازکردن پسیو برای به دست آوردن هر چه سریعتر بازشدن صفردرجه

۱۱- ورزشهای پایداری لگن و ستون فقرات(Core Stabilization)

 Functional Training در فاز اول:

۱- حالت دوچرخه زدن با اندام تحتانی سالم و اندام های فوقانی

۲- اسکات در حد ۳۰ درجه (درحالی که فرد برروی یک عصا مقداری خم شده است).

۳- ایستادن بر سطوح پایداروحفظ تعادل با چشم باز وبسته

۴- گرفتن و پرتاب توپ درحالت نشسته

۵- در حالت ایستاده و شیفت وزن برروی سمت جراحی شده

– مرحله دوم توانبخشی(هفته دوم تا ششم ):

– معیارهای ورود به فازدوم :

۱-  SLRبدون لگ (lag)

۲- بازشدن کامل زانو

۳- خم شدن در حد ۹۰درجه

۴- حد اقل درد و التهاب

۵- موبیلیتی خوب پتلا

– اهداف :

۱- حفظ بازشدن صفر درجه زانو

۲- به دست آوردن راه رفتن نرمال

۳- جلوگیری از التهاب ودرد مجدد

۴- بهبود قدرت و استقامت و حس عمقی

– از نظر بریس : بعد از چهارهفته خارج می شود.

– ازنظر وزن انداختن : تا حد تحمل با یک کراچ یا بدون کراچ

– ورزشها :

۱- ایزومتریک چهارسر

۲- کشش همسترینگ و عضلات کاف در حالت ایستاده (در گرفت همسترینگ نباید باعث ناراحتی بیمار شود).

۳- SLR در همه جهات (ابتدا تعداد و بعد مقاومت آن را افزایش می دهیم).

۴- پرس پا (۴۰ -۰ درجه)

۵- Prone hang همراه با یا بدون وزنه

۶- خم کردن زانو در حالت ایستاده (در گرفت  همسترینگ با تأخیر انجام می دهیم .

۷- موبیلیزاسیون کشکک

۸- به دست آوردن تدریجی خم شدن زانو تا دامنه کامل طبق پروتکل آقای ویلک

۹- بازکردن زانو از ۴۰ تا ۹۰ درجه

۱۰- نشستن برروی صندلی چرخدار و عقب و جلو رفتن با پای درگیر

۱۱- SLR  در همه جهات همراه با مقاومت در وضعیت ایستاده ( فنر یا باند الاستیک را به قسمت فوقانی تیبیا کمی پایین تر از زانو وصل می کنیم سپس از بیمار می خواهیم تا حرکت به همه جهات را بون خم کردن زانو انجام دهد.

– Functional Training درمرحله دوم :

۱- دوچرخه ثابت (معمولأ ازهفته سوم به بعد به شرط به دست آمدن ۱۲۰درجه  خم شدن زانو.

به هر حال دوچرخه ثابت برای به دست آوردن دامنه حرکتی نمی باشد بلکه جهت به دست آوردن استقامت می باشد. بنابراین باید ازایجاد فشار برای به دست آوردن دامنه حرکتی اجتناب نمود).

۲- لانج (lunges) به طرف جلو و طرفین و بعد از مدتی همراه با مقاومت

۳- اسکات ۴۰-۰ درجه همراه با مقاومت

۴- بعد ازسه هفته برنامه استخر شامل : راه رفتن و دویدن در آب با عمق زیاد و  SLR در همه جهات

۵- تعادل برروی سطح ناپایدار با چشم بازو بسته

۶- بالارفتن از پله (از جلو،عقب وپهلو ابتدا ازارتفاع کم )

۷- ایستادن برروی ترومپولاین و حفظ تعادل با چشم بازو بسته

۸- کنترل عضله چهارسر به صورت اکسنتریک درزنجیره بسته ابتدا با زاویه کم و بعد با زاویه بیشتر (ابتدا باید با گرفتن دست به یک جای پایدار صورت گیرد).

۹- گرفتن و پرتاب توپ دروضعیت ایستاده

۱۰- حالت پرش بوکسرها برروی ترومپولاین (در انتهای فاز دوم )

۱۱- اسکات همراه با تکیه دادن به یک فیزیوبال تا ۴۰درجه

– مرحله سوم (هفته ششم تا شانزدهم ):

– معیارهای ورود به فاز سوم :

۱- راه رفتن نرمال

۲- دامنه حرکتی کامل

۳- حس عمقی و قدرت کافی برای فعالیت های فانکشنال پیشرفته

۴- گرفت  پایداردر تست لاکمن و KT1000

۵- بدون درد و افیوژن

۶- قدرت چهارسر ۶۰ درصد طرف مقابل

– اهداف :

۱- اجتناب از فشار بیش از حد به گرفت (چون متریال گرفت در حدود روز پنجاهم در ضعیف ترین وضعیت خود می باشد).

۲- بهبود هر چه سریعترو بهتر قدرت، استقامت و حس عمق جهت آمادگی برای فعالیت های فانکشنال پیشرفته

– از نظر وزن انداختن : وزن انداختن کامل بدون کراچ

– ورزشها :

۱- Prone hang با وزنه

۲- پرس پا از ۶۰ -۰ درجه

۳- بازکردن زانو از ۴۰ تا ۹۰ درجه

۴- SLR در همه جهات با وزنه

۵- توجه به حفظ دامنه حرکتی

– Functional Training درمرحله سوم :

۱- اسکات برروی پای درگیر تا ۶۰ درجه

۲- پرش بوکسرها

۳- دوچرخه ثابت در مدت زیاد

۴- گرفتن و پرتاب توپ در حالی که فرد برروی سطوح ناپایدارایستاده است.

۵- انجام زنجیره بسته همراه به مقاومت برروی سطوح ناپایدار

۶- پریدن برروی ترومپولاین و حفظ تعادل

۷- ادامه برنامه استخر

۸- ایستادن و بالا آمدن برروی پنجه ها با پای سمت درگیر

۹- لانج به سمت جلو همراه با مقاومت(با تراباند)

۱۰- ایستادن برروی اندام درگیر و حرکت پای سالم به طرفین و عقب و جلو و حرکت چرخشی و حفظ تعادل

۱۱- ایستادن برروی چرخونک با زانوی کمی خم شده (سمت مبتلا ) و حرکت چرخشی همراه با حفظ تعادل

۱۲- ایستادن برروی تخته تعادل با اندام جراحی شده و حفظ تعادل با چشم باز و بسته

۱۳- Jogging درجا همراه با باند الاستیک به طرف عقب، جلو و طرفین

۱۴ – دویدن (طبق برنامه آقای مانسک )  و به تدریج تغییر شکل دویدن مثل دویدن به صورت ۸، زیک زاک و بعد شاتل

برنامه دویدن آقای مانسک:

این برنامه ۸ هفته طول می کشد و به این صورت است که ابتدا یک روز در میان انجام می شود و دو روز اول ۵ دقیقه انجام می شود. از روز سوم به ۵/۷دقیقه افزایش می یابد.

۲روز ۵/۷           دو روز ۱۰          دو روز ۵/۱۲

۲روز ۱۵            ۲روز ۵/۱۷         دو روز  ۲۰دقیقه

بعد از اینکه به ۲۰ دقیقه رسیدیم برنامه را به صورت دو روز دویدن و یک روز استراحت تبدیل می کنیم

روز اول ده دقیقه  – روز دوم ۲۰ دقیقه – روز سوم استراحت

دوباره تکرار می کنیم وبعد دو روز به صورت:

روز اول ۱۵ دقیقه- روز دوم ۲۰دقیقه-روزسوم استراحت

دوباره تکرار می کنیم وبعد به صورت:

۱۵-۲۵-استراحت   ۱۵-۲۵-استراحت  وبعد ۲۰-۲۵-استراحت   ۲۰-۲۵استراحت

و بعد ۲۰-۳۰-استراحت

بعد از این مراحل می توان دویدن به صورت منحنی ، زیک زاک، به صورت ۸ و به صورت شتاب ناگهانی و کاهش شتاب نا گهانی را شروع نماییم.

نکته: بعد از مرحله دویدن باید از Ice استفاده شود.

۱۵- پایین و بالا رفتن از پله

۱۶- ورزشهای پلی متریک (از ماه سوم ) :

 ابتدا تعداد کم و به صورت استفاده از هردو پا و بعد به تدریج تعداد بیشتر و تک پا و به همین ترتیب ابتدا به صورت مستقیم و بعد به صورت diagonal
– نکته : بهتر است جلسات اول را با ترومپولاین شروع نماییم .

۱۷- ورزشهای ایزوکینتیک

– مرحله چهارم (هفته شانزدهم تا بیست و دوم ):

– معیارهای ورود به فاز چهارم :

۱- بدون واکنش های پتلا فمورال ) tracking خوب وبدون درد)

۲- قدرت چهارسرحدود۸۰ درصد طرف مقابل باشد.

۳- قدرت همسترینگ ۱۰۰ درصد طرف مقابل باشد.

۴- نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر ۶۵ تا ۷۵ درصد باشد.

۵- Hop test 80 درصد طرف مقابل باشد.

– اهداف :

۱- نرمال کردن قدرت و استقامت

۲- بهبود کامل کنترل نوروماسکولار

۳- انجام مهارت های اختصاصی هر ورزش

۴- برگشت به فعالیت بدون محدودیت

– ورزشها :

۱- ورزشهای مرحله سوم

۲- تمرینات اختصاصی هر رشته

– مرحله پنجم(تا ماه ششم) :

– معیارهای ورود :

۱- قدرت چهارسر ۸۰ درصد طرف مقابل

۲- قدرت همسترینگ حدود ۱۰۰ درصد طرف مقابل

۳- torque چهارسر حدود ۷۰ درصد وزن بدن

۴- تست حس عمقی حدود ۱۰۰ درصد طرف مقابل

۵- تست های فانکشنال حدود ۸۰ درصد طرف مقابل

– اهداف :

۱- بازگشت تدریجی به رقابت ورزشی

۲- به حداکثر رساندن قدرت،استقامت و Power

۳- به دست آوردن حداکثر کنترل نوروماسکولار

۴- پیشرفت مهارت های ورزشی خاص آن رشته

– ورزشها :

۱- ورزشهای فاز ۴

۲- پیشرفت در تمرینات ورزشی و مهارت های خاص ورزشی

– معیارهای بازگشت به رقابت ورزشی :

۱- دامنه حرکتی کامل

۲- اختلاف ۱۰۰۰ KT نسبت به طرف مقابل کمترازmm 3

۳- قدرت چهارسر حداقل ۸۵ درصد طرف مقابل

۴- نسبت قدرت همسترینگ به چهارسر ۷۰ درصد یا بیشتر

۵- قدرت همسترینگ ۱۰۰ درصد طرف مقابل

۶- برآیند تست های فانکشنال نسبت به طرف مقابل حداقل ۸۵ درصد طرف مقابل باشد.

۷- بدون درد و افیوژن باشد.

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان