قالب وردپرس

آسیب لیگامان طرفی داخلی:پارگی Grade3(توانبخشی)

درمان پارگی لیگامان MCL:

–     استفاده از بریس الزامی است:

* در ۲-۳ هفته نخست بریس در ۰-۴۵ درجه قفل می شود

* در ۲-۳ هفته بعد بریس در ۰-۹۰ درجه قفل می شود

–    جهت به حداقل رساندن آتروفی و جلوگیری از استرس های والگوس از Hing Cast یا Brace Cast استفاده می شود.

–    تحمل وزن با استفاده از کراچ تا هنگامی ادامه می یابد که Extension Lag در زانو ازبین برود.

–    پیشرفت در برنامه های توانبخشی آسیب های MCL معمولا به سرعت انجام می شود (حدود۲ تا۹ هفته).

–    در مراحل پیشرفته توانبخشی الگوهای PNF حرکت چرخشی و با اعمال مقاومت انجام می گیرد.

–    بازگشت به فعالیتهای ورزشی تا رسیدن به الگوی طبیعی  راه رفتن مجاز نمی باشد.

–    معمولا اسپرین های MCL نیازی به جراحی ندارند

–    با وجود شیوع آسیب در این لیگامان، پیش آگهی درمان و پاسخ بیماران بسیار خوب می باشد.

 

به امید بهبودی و موفقیت روزافزون شما

گروه پژوهشی ابوریحان