قالب وردپرس

آموزش

در ابتدای جلسات درمانی، درصورتی که احتیاطات ویژه ای برای بیماری وجود داشته باشد ، به صورت شفاهی و درصورت لزوم کتبی به بیماران داده می شود؛ تا سبب تسریع در بهبودی بیمار گردد.

احتیاط های خاص