قالب وردپرس
Back to نوشته‌ها

آناتومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخوان شناسی سروگردن،تنه

استخوان شناسی سر و گردن و تنه  (دانلود-pdf)

 

آناتومی اندام تحتانی

Anatomy lower extrimity  (دانلود-pdf)

 

آناتومی اندام فوقانی

upper extrimity  (دانلود-pdf)

ادامه فوقانی  (دانلود-pdf)

 

آناتومی سطحی

 

مسیر عصب ها

مسیر عصبها  (دانلود-pdf)

social position
Back to نوشته‌ها