قالب وردپرس

اندام تحتانی

ران(hip joint)

بیماری های تخریبی مفصل ران(Degenerative Joint Disease)

تعویض مفصل ران(Total Hip Arthroplasty)

سندرم پیریفورمیس(piriformis syndrome)

 

زانو(knee joint)

ضایعات لیگامانی مفصل زانو:پارگی Grade1و Grade2

 

آسیب لیگامان صلیبی قدامی(ACL injury):پارگیGrade3

آسیب لیگامان صلیبی خلفی(PCL injury):پارگی Grade3

آسیب لیگامان طرفی داخلی(MCL injury):پارگی Grade3

آسیب لیگامان طرفی خارجی(LCL injury):پارگی Grade3

صدمات منیسک(menisce injuries)

اختلالات مفصل پاتلوفمورال(Patello Femoral Pain Syndrome)

آرتروز مفصل زانو(knee osteoarthritis)

تعویض مفصل زانو(Total Knee Arthroplasty)

مچ پا و پا(ankle joint & foot)

اسپرین های مفصل مچ پا(ankle sprains)

بی ثباتی مزمن مفصل مچ پا(ankle instability)

تعریف بیماری

التهاب فاشیای پلانتار(plantar facsiatis)

سندرم استخوان کوبوئید(cuboid syndrome)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی