قالب وردپرس

بی ثباتی های مفصل شانه(shoulder instability)(توانبخشی)

درمان های کانسرواتیو(غیرجراحی) برای بیماران با بی ثباتی شانه:

۱-  از بیمار خواسته می شود از وضعیت هایی که منجر به دررفتگی شانه می شوند بپرهیزد، زیرا هرگونه دررفتگی مجدد باعث افزایش کشیدگی بافتی و شلی لیگامانی شده و ضایعه را تشدید می کند. برای مثال دررفتگی قدامی شانه از حرکت چرخش خارجی باید خودداری شود.
۲-  این درمان باید براساس حرکات فوری و تقویت عضلانی صورت گیرد. براساس یافته های بالینی بی حرکتی مفصل شانه در درمان بی ثباتی و دررفتگی مکرر بی تأثیر است.
۳-  جزء اساسی در درمان بی ثباتی شانه تقویت عضلات روتاتورکاف و عضلات ثبات دهنده مفصل اسکاپولوتوراسیک می باشد.
جهت تقویت عضلات می توان از برنامه درمانی زیر استفاده کرد:

مرحله۱ :

–         انقباضات با مقاومت کم، تکرار بالا و سرعت کم در دامنه میانی و داخلی
–         هدف بهبود تحمل، استقامت و افزایش جریان خون می باشد

مرحله۲:

–         افزایش مقاومت + تمرینات ایزومتریک در دامنه داخلی
–         هدف افزایش قدرت و افزایش حساسیت به استرچ  می باشد

مرحله۳:

–         افزایش مقاومت تا ۸۰% حداکثر انقباض ارادی(MVC) و تمرینات ایزومتریک در دامنه کامل حرکتی
–         به علت اینکه تمرینات ایزومتریک تقویت را در محدوده همان زاویه ۱۰درجه ایجاد می کنند، بهتر است تقویت در دامنه های مختلف صورت می گیرد.
–         برای تسهیل انقباض در عضلات می توان حساسیت دوک های عضلانی را به استرچ افزایش داد. به این منظور از انقباضات ایزومتریک در دامنه داخلی و با لود کم استفاده می شود.ابتدا تمرینات ایزومتریک از کنار تنه آغاز شده و سپس به دامنه های بالاتر پیشرفت داده می شوند.
–         در بی ثباتی قدامی از استرچ کپسول خلفی نیز استفاده می شود
 
stretch_post_capsul.jpg
–         انجام تکنیک های موبیلیزاسیون:
در دررفتگی قدامی از کلیه حرکات به جز گلاید قدامی می توان استفاده کرد؛ در دررفتگی خلفی نیز عکس حالت قبل صادق است
–         افزایش ثبات و کنترل نوروماسکولار(ثبات گسترده و کنترل زوج نیروها) با استفاده از تکنیک های PNF قابل انجام است.همچنین ارائه تمرینات زنجیره بسته و در وضعیت تحمل وزن جهت تسهیل انقباض همزمان عضلانی مفید می بیاشد.
این تکنیک ها شامل:
۱- Shortened Held Resistance Contraction (SHRC)
۲- Alternating Isometric (AI)
۳- Rhythmic  Stabilization(RS)
 

گروه پژوهشی ابوریحان