قالب وردپرس

تمرین های فلکسور ران(تمرین درمانی در خانه)

Back to نوشته‌ها

تمرین های فلکسور ران(تمرین درمانی در خانه)

فلکسور ها : تقویتی

تمرین۱:
لب تخت بنشینید در حالی که زانوی مصدوم در ۹۰ درجه قرار داده پای مصدوم را به سمت داخل شکم نزدیک کنید. پس از چند جلسه می توانید از وزنه های مقاومتی استفاده کنید.
hf1.jpg
تمرین۲:
روی زمین به صورت به صورت طاق باز دراز بکشید. درحال که زانوهایتان در ۹۰ درجه قرار دارد ران را به سمت داخل شکم نزدیک کنید. بعد از چندین جلسه می توانید این کار را به صورت مقاومتی به کمک درمانگر انجام دهید.
hf2.jpg
تمرین۳:
به صورت طاقباز دراز بکشید. درحالی که زانوی شما صاف است پا را به صورت مستقیم به بالا بیاورید و به صورت کنترلی به حالت اولیه باز گردید.
 
hf3.jpg
 
فلکسور ها : کششی
تمرین۱:
لب تخت دراز بکشید . پای مصدوم را از تخت بیرون بیفتد پای سالم را به داخل شکم جمع کنید. سر و گردن خود را خم کنید. می توانید با کمک درمانگر کشش بیشتر اعمال نمایید. سر گردن در حالت خم شده نگه داشته، همزمان مقدار خم شدن زانو و لگن افزایش یابد. (همراه با کشش عضلات، کشش بافت عصبی ) را هم داریم.
hf11.jpg
تمرین۲:
در حالت ایستاده زانو را از پشت خم کنید . پنجه پا را برای کشش بیشتر می توانید تنه خود را  به سمت عقب خم کنید.
hf22.jpg
تمرین۳:
 زانو سالم خم شود، پای مصدوم را در حالی که زانو صاف است به عقب ببرید. وزن خود را به جلو بیاندازید و همزمان تا حد امکان پای مصدوم را به عقب بکشید و کشش اعمال کنید.
hf33.jpg
تمرین۴:
هر دو پای خود را از تخت به بیرون بیندازید در حالی که تنه شما روی تخت قرار دارد. تا حد امکان پاها به زمین نزدیک شوند.
 
hf44.jpg
 
تمرین۵:
در حالت زانو زده پای سالم را جلو و پای مصدوم را عقب بگذارید. پنجه پای مصدوم را گرفته و از پشت به باسن خود نزدیک نمایید.
 
hf55.jpg
 
تمرین۶:
کشش بالستیک: قبل از انجام این حرکت به خود گرم نمایید و حرکات کششی را انجام دهید. پا مصدوم را با سرعت بالا به سمت جلو و عقب شوت کنید.
 
به امید بهبودی شما
social position
Back to نوشته‌ها