قالب وردپرس

جراحی ترمیمی روتاتور کاف(rotator cuff repair)(توانبخشی)

فیزیوتراپی پس از جراحی آرتروسکوپیک ترمیم پارگی روتاتور کاف

هدف از فیزیوتراپی پس از ترمیم روتاتور کاف جلوگیری از ایجاد خشکی در شانه است درحالیکه حرکات به نحوی باشد که باعث پارگی محل ترمیم روتاتورکاف نشود و درمرحله بعد تاندون عضله ترمیم شده تقویت شود.و بدیهی است که این حرکات و نرمش ها برحسب میزان وسعت پارگی که ترمیم شده است و ریسک فاکتورهای ایجاد خشکی در شانه درهر بیمار متفاوت باشد ولی اصول کلی و ساده شده فیزیوتراپی پس از ترمیم آرتروسکوپیک روتاتورکاف به شرح زیر است:

 

۱-   قبل از جراحی: صحبت کردن با بیمار در مورد فیزیوتراپی پس از عمل و دادن کیت فیزیوتراپی شامل یک عصای پلاستیکیʻ طناب و پولی و باند الاستیک

۲-   بعد از جراحی تا هفته ششم:پس از جراحی دست بیمار در یک ابداکشن اسلینگ قرار داده میشود

الف) بیمار میتواند هر روز سه بارقسمت اسلینگ آن را باز کند و حرکت آرنج مچ دست و دست را انجام دهد

ب)انجام چرخش خارجی شانه بصورت غیر فعال با استفاده از عصا تا حد ۴۵ درجه.دقت شود اگر پارگی وسیع بوده و یا پارگی  ساب اسکاپولاریس داشته است باید چرخش خارجی غیر فعال از صفر درجه بیشتر نشود

ج) در مواردی که ریسک فاکتور خشکی شانه زیاد است که ذکر خواهند شد در این زمان حرکت فلکشن قدامی شانه

(forward flexion)بصورت قرار دادن بر روی میز(table slides) و به شکل زنجیره بسته (closed chain) انجام میشود.

-هفته هفتم تا پایان سه ماه:

الف) ادامه ورزشهای قبلی

ب)پیشرفت چرخش خارجی با عصا تا به حد شانه سالم برسد

ج)نرمش قرار دادن بر روی میز  کشش بالای سر با پولی و طناب

د) تا پایان این دوره هیچ ورزش قدرتی (stregthening) انجام نمیشود

۴- از سه تا شش ماه پس از عمل:

الف) ادامه ورزشهای قبلی

ب)اگر پارگی وسیع بوده یا بیمار دوباره جراحی ترمیم شده است  تا پایان ماه چهارم  حرکات قدرتی آغاز نشوند

ج) حرکات قدرتی چرخش داخلی و خارجی  درحالیکه بازوها در کنار تنه نگهداشته شوند انجام شود

د)نرمشهای تقویت سایر عضلات اطراف شانه

توجه: در مواردی که بیمار علاوه بر پارگی روتاتور کافʻ و یا تاندونیت رسوب  کپسولیت چسبنده (frozen shoulder) کلسیم(calcific teendinitis) داشته باشد باید حرکت از هفته اول شروع شود.