قالب وردپرس

روماتولوژی

انواع بیماری های روماتیسمی

 

روماتیسم مفصلی(آرتریت روماتوئیدRA)

تعریف بیماری

برنامه توانبخشی

استئوآرتروز(OA)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

اسپوندیلیت آنکلیوزان

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

لوپوس اریتماتوزیس

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

میوپاتی های التهابی

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

اسکلرودرمی

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

استئوپروزیس(پوکی استخوان)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

پسوریازیس

تعریف بیماری
فیزیوتراپی

ویتیلیگو

تعریف بیماری
فیزیوتراپی

زونا(هرپس زوستر)

تعریف بیماری
فیزیوتراپی