قالب وردپرس

زانو

زانو(knee joint)

 

ضایعات لیگامانی مفصل زانو:پارگی Grade1و Grade2

 

آسیب لیگامان صلیبی قدامی(ACL injury):پارگیGrade3

آسیب لیگامان صلیبی خلفی(PCL injury):پارگی Grade3

آسیب لیگامان طرفی داخلی(MCL injury):پارگی Grade3

آسیب لیگامان طرفی خارجی(LCL injury):پارگی Grade3

صدمات منیسک(menisce injuries)

اختلالات مفصل پاتلوفمورال(Patello Femoral Pain Syndrome)

آرتروز مفصل زانو(knee osteoarthritis)

تعویض مفصل زانو(Total Knee Arthroplasty)