قالب وردپرس

ستون فقرات

گردنی(cervical spine)

دیسکوپاتی های گردن

آرتروز یا ساییدگی مهره های گردن

whiplash injury

کمری(lumbar)

Low Back Pain(دیسکوپاتی، مکانیکال)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

spondylolisthesis

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

جراحی دیسک کمری(lumbar disc surgery)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی

کمربندلگنی(pelvic girdle)

اختلالات مفصل ساکروایلیاک(SIJ dysfunction)

تعریف بیماری
برنامه توانبخشی