قالب وردپرس

سندرم گیرافتادگی شانه(impingement syndrome)

این واژه بسیار کلی برای هرگونه ضایعه ای که با درد قسمت فوقانی بازو و شانه در حرکت ابدکشن، به خصوص در دامنه میانی همراه باشداستفاده شود. ۵ضایعه موجب این سندرم می گردند:
۱-  پارگی ناقص تاندون های R.C
۲-  تاندونیت R.C
۳-  تاندونیت از نوع کلسیفیه در R.C
۴-  شکستگی و ضایعه در برجستگی بزرگ استخوان بازو(تازه و یا قدیمی)
۵-  بورسیت ساب آکرومیال
هرکدام از این ضایعات را می توان باتوجه به شرح حال بیمار، معاینه حرکالت و تست های اختصاصی از یکدیگر افتراق داد.