قالب وردپرس

صدمات مفصل آکرومیوکلاویکولار(ACJ injuries)(توانبخشی)

درمان:
–        درمان براساس شدت آسیب انجام می گیرد
–        معمولا در آسیب های درجه ۱ و۲ ، از درمان کانسرواتیو استفاده می شود
–        در درمان آسیب درجه۳ اختلاف نظر وجود دارد، ولی نتایج بهبودی در هردو روش جراحی و غیرجراحی به چشم می خورد.
–        درمان آسیب های درجه ۴ و ۵ و۶ جراحی می باشد
 
درمان صدمات درجه ۱و۲:
فازاولیه:اهداف:
–        جهت کاهش درد و اسپاسم می توان از یخ و مدالیته های ضددرد استفاده نمود
–        استفاده از اسلینگ جهت حفظ وزن بازو و جلوگیری از واردشدن تنشن به مفصل
–        در آسیب درجه۱ می توان از نوارهای چسبنده برروی مفصل استفاده کرد. این نوارها از استرنوم به اسکاپولا وصل می شوند
فازاولیه:برنلمه درمانی:
–        تمرین درمانی گرید۱ برای کاهش التهاب و تورم مفصل و افزایش تحمل بیمار برای انجام تمرینات دامنه حرکتی
–        تمرین درمانی گرید۲ به متظور کاهش التهاب و تورم و طی کردن دوره استراحت مناسب.در این دوره نباید بر فعالیت عضلات دلتوئید و تراپزیوس  تأکید کرد؛ به دلیل اینکه افزایش نیروهای ایجادشده در هنگام فعالیت عضلات منجر به جداسازی مجموعه کپسول لیگامان آکرومیوکلاویکولار می شود. حرکات باید نوسانی باسرعت کم باشد.همچنین بیمار بایدچندبار در روز مفصل را تا نقطه دردناک برده و برای مدتی این وضعیت را حفظ کند.
–        ماساژ فریکشن در بالای مفصل استفاده می شود
–        آموزش های لازم جهت حمایت از مفصل داده می شود که شامل:
         بیمار از حمل بار در سمت درگیر خودداری کند
        بیمار از انجام فعالیت هایی مانند بلندکردن اجسام، کشیدن یک جسم یا تکیه بر بازوی درگیر جلوگیری شود
        با انجام درمان مناسب و حفاظت مناسب از مفصل طی ۱۰-۱۵ جلسه، بهبودی حاصل می شود
فاز انتهایی: اهداف:
–        تمرینات دینامیک استابیلیتی برای عضلات بخش پروگزیمال انجام می گیرد
–        تقویت عضلات ثبات دهنده اسکاپولا
–        برگشت فعالیت هنگامی صورت می گیرد که بیمار دامنه حرکتی بدون درد، توان،قدرت و استقامت کافی را به دست آورده باشد
 
درمان آسیب درجه۳:
–        به دوشکل جراحی و غیرجراحی انجام می شود
–        درصورت انجام درمان کانسرواتیو(فیزیوتراپی) نیاز به ۴-۶ هفته بی حرکتی می باشد
–        تمرینات دامنه حرکتی پاسیو و مقاومتی آغاز شده و با توجه به بهبودی پیشرفت لازم صورت می گیرد
 
درمان آسیب درجه۴و ۵ و۶:
–        از دو روش جراحی open reduction و internal fixation استفاده می شود
–        هدف از جراحی بازگرداندن راستای طبیعی کلاویکل دربرابر اسکاپولا است
منبع:   فیزیوتراپی در بیماری های عضلانی اسکلتی تألیف دکتر احمدی و مرضیه یاسین