قالب وردپرس

معرفی متخصصین

دکتر سید هادی وکیلی

ریاست مجتمع – دکتری حرفه ای فیزیوتراپی – کارشناس ارشد فیزیوتراپی – پرکتیشنر ارزیابی و تشخیص
 

اکرم حسینی

 کارشناس ارشد فیزیوتراپی – پرکتیشنر اندام تحتانی
 

مهدی بهشتی پور

کارشناس ارشد فیزیوتراپی – پرکتیشنر اندام تحتانی
 

محمد محمدی نجات

کارشناس فیزیوتراپی – پرکتیشنر اندام تحتانی
 

زهرا اسکندری

کارشناس ارشد فیزیوتراپی – پرکتیشنر اندام فوقانی
 

آمنه محمدی

کارشناس فیزیوتراپی – پرکتیشنر ستون فقرات
 

فضل ا… اکبری

کارشناس فیزیوتراپی – پرکتیشنر ستون فقرات
 

زهرا خدابخشی

کارشناس فیزیوتراپی – مسئول پژوهشی و guideline- مدیریت سایت