قالب وردپرس

ورزش های اسپرین مچ پا(تمرین درمانی در خانه)

Back to نوشته‌ها

ورزش های اسپرین مچ پا(تمرین درمانی در خانه)

تمرین۱: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تقویتی ایزومتریک اورژن در برابر یک مقاومت ثابت (مثلاً  دست درمانگر یا مقاومت دیوار) جهت تقویت عضلات اورتور

ankle_sprain1.jpg

 

تمرین۲:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تقویتی ایزومتریک اینورژن در برابر یک مقاومت ثابت (مثلاً دست درمانگر یا مقاومت دیوار) جهت تقویت عضلات اینورتور

ankle_sprain2.jpg

 

تمرین۳:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین تقویتی ایزومتریک در برابر مقاومت ثابت جهت تقویت عضلات دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن

ankle_sprain3a.jpg

ankle_sprain3b.jpg

تمرین۴:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین اینورژن و اورژن و دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن در برابر مقاومت تراباند

ankle_sprain4a.jpg

ankle_sprain4b.jpg

ankle_sprain4c.jpg

ankle_sprain4d.jpg

تمرین۵:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین اینورژن و اورژن و دورسی فلکشن و پلنتار فلکشن در برابر کیسه وزنه

ankle sprain5b

تمرین۶:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین جمع کردن حوله با انگشتان پا جهت تقویت عضلات اینترستیک پا

الف) بوسیله حرکت فلکشن انگشتان پا  ب) بوسیله حرکت اینورژن و اورژن ابداکشن و اداکشن پا

تمرین۷: ۴مرحله در روز.هرمرحله ۵دقیقه

تمرین جمع کردن حوله با انگشتان پا همراه با قرار دادن یک وزنه بر روی حوله : پاشنه پا در حالت ثابت روی حوله قرار می گیرد و بیمار با حرکت پا به سمت جلو پا حوله را در جهت پا حوله را در جهت مورد نظر حرکت دهید

ankle_sprain7.jpg

 

تمرین۸: ۴مرحله در روز.هرمرحله ۵دقیقه

تمرین برداشتن اشیاء بوسیله انگشتان پا جهت حفظ موبیلیتی و قدرت عضلانی اینترستیک پا

ankle_sprain8.jpg

 

تمرین۹:  ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین ایستادن روی پنجه ها برای تقویت عضلات پلنتار فلکسور

الف) اگر با زانوی صاف باشد: عمدتاً تقویت عضلات گاستر

      ب) اگر زانو خم شود: عمدتاً عضله سولئوس

ankle_sprain9.jpg

 

تمرین۱۰: ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین ایستادن روی پنجه ها یک بار در حالتی که پاشنه ها در اینورژن و یک بار پاشنه ها در وضعیت اورژن باشند.

ankle_sprain10b.jpg

ankle_sprain10a.jpg

تمرین۱۱:   ۱۰ثانیه نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۱۲تایی

تمرین ایستادن روی پاشنه ها جهت تقویت عضلات دورسی فلکسور

ankle_sprain11.jpg

تمرین۱۲: ۴۰ثانیه دراین وضعیت نگه دارید.۴مرحله ۵تایی

تمرین کشش پلنتار فلکسورها در وضعیت ایستاده و وضعیت نشسته با حوله

ankle_sprain12.jpg

تمرین۱۳:  ۴۰ثانیه دراین وضعیت نگه دارید.۴مرحله ۵تایی

تمرین کشش دورسی فلکسور ها در وضعیت زانو زده و ایستاده

ankle_sprain13.jpg

تمرین۱۴:

تمرین کششی فاشیای کف پا با دست و یا کمک زمین

ankle_sprain14.jpg

تمرین۱۵:  ۴مرحله در روز.هرمرحله ۴دقیقه

تمرین بالا رفتن از پله و پایین آمدن از آن هم چنین بالا رفتن از پله به صورت جانبی ( بهبود حس عمقی فرد)

ankle_sprain15b.jpg

ankle_sprain15a.jpg

تمرین۱۶: ۱۰ثانیه دراین وضعیت نگه دارید.۱۰ثانیه استراحت.۴مرحله ۵تایی

تمرین اسکات با دامنه کم

ankle_sprain16.jpg

تمرین۱۷: از یک دقیقه شروع و به تدریج زمان را افزایش دهید

تمرین حفظ تعادل یک پایی بر روی یک سطح لغزان

ankle_sprain17.jpg

تمرین۱۸:

تمرین حفظ تعادل در وضعیت یک پایی با چشم باز و سپس با چشم بسته

 

ankle_sprain18.jpg

تمرین۱۹:

تمرین بالا بردن پاشنه ها همراه با راه رفتن روی پنجه ها و هم چنین بالا بردن پنجه پا و راه رفتن روی پاشنه پا

 

ankle_sprain19b.jpgankle_sprain19a.jpg

تمرین۲۰:  از یک دقیقه شروع و به تدریج زمان را افزایش دهید

تمرین با استفاده از تخته تعادل و یا یک سطح لغزان برای حفظ دامنه حرکتی بیمار به طوری که بیمار ابتدا حرکات را از وضعیت NWB شروع می کند و سپس به وضعیت PWB پیشرفت می دهد و نهایتا به FWB برسد.

ankle_sprain20a.jpg

ankle_sprain20c.jpgankle_sprain20b.jpg

به امید رضایت و بهبودی شما

 

social position
Back to نوشته‌ها