قالب وردپرس

ورزش های شانه(تمرین درمانی در خانه)

Back to نوشته‌ها

ورزش های شانه(تمرین درمانی در خانه)

تمرین ۱ : ۳مرحله در روز
مطابق شکل دست آسیب دیده را آویزان کرده و حرکت پاندولی به سمت جلو، طرفین و دایره ای را انجام دهید.این تمرین را در هر جهت ۵۰ بار حرکت دهید
sh1
تمرین۲: ۱۵ ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵ تایی
الف) مطابق شکل به حالت طاقباز خوابیده، بازو را در حالت ۳۰ درجه قرار بگیرد (حوله لوله شده زیر بازو) چوب را در دست گرفته و با دست سالم چوب را به سمت دست درگیر هدایت کنید. ب) همان وضعیت شکل اول، با این تفاوت که بازو در کنار بدن می باشد.
sh2 sh3
تمرین۳ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
کشش کپسول خلفی: با دست سالم آرنج و بازوی درگیر را بگیرید را، بازوی درگیر را به سمت سینه بکشید تا کشش را در پشت شانه درگیر احساس کند.
 sh5
تمرین۴ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
کنار چهار چوب در به گونه ای بایستید که بازو در کنار تنه و آرنج در زاویه ۹۰ درجه، کف دست به چهارچوب باشد، سپس مطابق شکل تنه را به سمت مقابل بچرخانید.
 shh4
تمرین۵ : ۱۵ ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
بیمار به گونه ای کنار چهارچوب در می ایستد که دست سمت درگیر در زاویه ۹۰ درجه بازو و آرنج روی چهارچوب قرار بگیرد و با پای سمت درگیر قدمی به سمت جلو بر می دارید.
shh7
تمرین۶ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
روی زمین به پهلوی سمت مبتلا بخوابید، آرنج در زاویه ۹۰ درجه، با دست سالم از بالای مچ دست فشاری ملایم رو به پایین وارد کنید.
 sh6
تمرین ۷ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
کنار میز بشنید و با آرنج باز دست سمت مبتلا را روی میز بگذارید و سپس دست را روی میز به سمت جلو بکشید
 sh8 sh9
 تمرین ۸ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛۳مرحله ۵تایی
کشش پکتورالیس ماژور: سه گوش دیوار به گونه ای بایستید که دست ها روی دیوار یک بار به موازات شانه و بار دیگر کمی بالاتر قرار بگیرید، هر بار اندکی به جلو بروید تا احساس کشش در عضلات جلوی سینه داشته باشید.
تمرین۹ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
کشش کپسول تحتانی: دست درگیر را در حالیکه آرنج خم است بالای سر می برد. از دست سالم برای کشش استفاده می کند (وقتی کشش را احساس کرد ۵ ثانیه نگه دارد و دوباره تکرار کند.)
sh11
تمرین۱۰ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
کشش بایسپس : روی صندلی بشینید و آرنج را در حالت باز کامل قرار دهید با دست غیر درگیر روی ساعد دست درگیر فشار دهید.
sh10
تمرین۱۱ : ۱۵ثانیه نگه دارید؛ ۳مرحله ۵تایی
کشش لواتور اسکپولا: روی صندلی نشسته، دستتان را زیر صندلی بگیرید سپس گردن را به سمت مقابل خم کنید و کمی بچرخانید و با دست سالم کششی ملایم بدهید.
 sh13
تمرین۱۲: ۱۰ثانیه نگه دارید؛ ۱۰ثانیه استراحت
الف ) روبه دیوار بایستید دست را با آرنج صاف به دیوار فشار دهید ب) کنار دیوار ایستاده، دست را با آرنج صاف به دیوار فشار دهید. ج) کنار دیوار ایستاده، بازو کنار تنه و آرنج در زاویه ۹۰ درجه خم ، ساعد را به دیوار فشار دهید.
sh14 sh15 sh16
تمرین۱۳:
در حالت ایستاده وزنه ای را به دست گرفته، بازو را در زاویه ۳۰ درجه از بدن بالا بیاورید (شست به سمت بالا  باشد).
sh12
تمرین۱۴: ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت
در حالت طاقباز خوابیده، با وزنه ای در دست در زوایای کنار بدن، ۹۰درجه و ۱۳۵ درجه حرکت چرخش داخلی شانه را انجام دهید.
 sh17 sh18 sh19
تمرین ۱۵: ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت
بیمار در حالی که وزنه را به حالتی که گرفته که انگشتان به سمت بیرون باشد، وزنه را بالا می برد.
 sh21
تمرین۱۶ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت
بیمار در حالی که وزنه را به دست گرفته است و انگشت شست رو به بالا قرار دارد، بازوی خود را به صورت مستقیم و رو به جلو تا زاویه ۹۰ درجه بالا می آورد.
 sh20
تمرین۱۷: ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت
ایستاده در حالیکه در هر دو دست نگه داشته اید، شانه ها را بالا برده و نگه دارید.
 sh23
تمرین ۱۸ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت
روی تخت به حالت چهار دست و پا طوری قرار بگیرید که فقط سمت سالم روی تخت باشد، سپس در حالیکه وزنه ای را در دست دارید، با زاویه ۹۰ درجه آرنج شانه را بالا بیاورید.
sh22
تمرین ۱۹:
لبه تخت به حالت دمر به گونه ای دراز بکشید که بازو در زاویه ۹۰ درجه و آرنج ها صاف هر دو دست را بلند کنید.
sh24
تمرین ۲۰:
تراباند را به طوری در دست بگیرید که بازو کنار تنه و آرنج کمی خم باشد، سپس تراباند را از هر دو طرف بکشید (بازو تنه جدا نشود) ب) در حالت دمر لبه تخت طوری دراز بکشید که بازو در زاویه ۹۰ درجه باشد.
 sh25 sh26
تمرین۲۱:
لبه تخت نشسته، مطابق شکل دو جسم سخت کنار خود قرار داده کف دست را با آرنج باز روی آن ها قرار دهید و خودتان را کمی به بالا بکشید.
sh28
تمرین ۲۲ :
تراباند را طوری ببندید که پشت به آن بشینید، در حالیکه آرنج و بازو در زاویه ۹۰ درجه است با کشش تراباند را به جلو بکشید.
sh27
تمرین۲۳ :
بیمار در حالت چهار دست و پا قرار میگرد و به حالت شنا رفتن پایین می آید.
sh30
تمرین ۲۴:
تراباند را در محلی بالا و خارج دست می بندیم و با دست درگیر در حالیکه انگشت شست رو به بالا است، تراباند را به پایین و داخل می کشیم.
 sh29
تمرین۲۵:
تراباند را در محلی پایین و خارج دست می بندیم و با دست درگیر در حالیکه انگشت شست رو به بالا است، تراباند را به بالا و خارج می کشیم.
sh31
تمرین۲۶ :
 الف) پرتاب با یک دست    ب) پرتاب با یک دست همراه با چرخش تنه   ج) پرتاب با دو دست در وضعیت بالای سر       د) پرتاب با یک دست بر روی سطح ناپایدار   ه) پرتاب با یک دست در وضعیت زانو زده
نکته: وزن توپ باید در حد توان باشد و به تدریج افزایش یابد.
 sh32 sh33
به امید بهبودی شما
social position
Back to نوشته‌ها