قالب وردپرس

ورزش های شانه یخ زده(تمرین درمانی در خانه)

Back to نوشته‌ها

ورزش های شانه یخ زده(تمرین درمانی در خانه)

ورزش های FROZEN SHOULDER

 
تمرین۱: ۳مرحله در روز

مطابق شکل دست آسیب دیده را آویزان کرده و حرکت پاندولی به سمت جلو، طرفین و دایره ای را انجام دهید. در هر جهت ۵۰ بار حرکت دهید.
shh1
تمرین۲: ۳مرحله ۱۰ تایی
رو به دیوار ایستاده و انگشتان را روی دیوار گذاشته و به آرامی به سمت بالا می برید.
fsh2.jpg
تمرین ۳ :۳مرحله ۵تایی؛کشش:۲۰ثانیه
کشش کپسول تحتانی:دست درگیر را در حالیکه آرنج خم است بالای سر می برد. از دست سالم برای کشش استفاده می کند.
sh11
تمرین۴: ۳مرحله ۵تایی
کشش کپسول خلفی: با دست سالم آرنج و بازوی درگیر را بگیرید را، بازوی درگیر را به سمت سینه بکشید تا کشش را در پشت شانه درگیر احساس کند.این وضعیت را برای ۲۰ ثانیه نگه دارید.
sh5
تمرین۵ :
سیستم قرقره
fsh5.jpg
تمرین ۶ : ۱۰ثایه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۰تایی
مطابق شکل تراباند را به جای ثابت کرده، بیمار بازو را به تنه ثابت نگه می دارد و با آرنج ۹۰ درجه خم بازو را به سمت داخل می کشد.
fsh6.jpg
تمرین ۷ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
الف) در حالت به پهلو خوابیده (سمت شانه مبتلا) بازو و آرنج در ۹۰ درجه خم، بیمار وزنه ای را به دست می گیرد و به سمت خارج می برد(پایین)     ب) در حالت به پهلو خوابیده ( پهلوی سمت مبتلا بالا قرار بگیرد)بازو به تنه ثابت و آرنج در زاویه در زاویه ۹۰ درجه خم قرار می گیرد، در حالیکه وزنه ای به دست دارد، دست را بالا می آورد.
fsh7a.jpg
تمرین۸ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
بیمار طاقباز دراز می کشد، چوب را در دو دست می گیرد ، در زوایای کنار بدن، ۳۰ درجه، ۹۰ درجه و بالای سر است با دست سالم چوب را به سمت دست درگیر می کشد تا در بازوی درگیر چرخش خارجی ایجاد کند.
fsh8a.jpgfsh8b.jpg
fsh8c.jpg
fsh8d.jpg
تمرین ۹ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
پشت دیوار ایستاده و بازو را در حالت کمی باز قرار داده و به عقب فشار دهید
fsh9.jpg
تمرین ۱۰: ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
بیمار در حالت چهار دست و پا قرار می گیرد و دست خود را به موازات تنه بالا می آورد و نگه دارد.
fsh10.jpg
تمرین ۱۱ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
در حالی که دمر خوابیده اول بدون وزنه و بعد با وزنه دست ها را بالا آورده و نگه دارید.
sh24
تمرین ۱۲: ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
رو به دیوار ایستاده در حالی که آرنج صاف است دست را به دیوار فشار دهید و نگه دارید.
sh16
تمرین ۱۳ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
در حالت ایستاده، در حالی که وزنه ای به دست دارید دست را از کنار پهلو بالا بیاورید تا دست کاملاً به موازات شانه ۹۰ درجه قرار بگیرید و نگه دارید.
fsh13.jpg
تمرین ۱۴: ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
تقویت عضله دوسر بازویی: تیوپ را به جایی در روی زمین وصل کنید و بیمار در حالی که آرنج در حالت خم است و دست سالم آرنج را گرفته است، دست دیگر را تا حالت کامل خم می کند.
fsh14.jpg
تمرین۱۵ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
الف) تیوپ را جایی بالای سر و خارج وصل می کنیم، با دست درگیر تیوپ را گرفته و به سمت داخل و پایین (به سمت غیر درگیر) می کشیم.
 
sh29
ب) تیوپ را جایی پایین و خارج سمت درگیر وصل می کنیم، با دست درگیر تیوپ را به سمت بالا و خارج (سمت درگیر) می کشیم.
sh31
تمرین ۱۶ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
بیمار در حالی که ایستاده، دمبل را به سمت درگیر می گیرد با آرنج صاف و کف دست به سمت زمین بازوی خود را تا ۹۰ درجه بالای می آورد
fsh16.jpg
تمرین ۱۷ :
بیمار لبه تخت طوری دراز می کشد که دست درگیر از تخت بیرون باشد. تراباند را به پایه تخت می بندیم و بیمار تراباند را مانند تصویر به سمت بالا می کشد.
تمرین ۱۸ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
:بیمار به گونه ای می ایستد که شانه و آرنج هر دو زاویه ۹۰ درجه به سمت بالا باشد. تراباند را در محلی پشت بیمار وصل کرده و بیمار در حالت ۹۰ درجه بازو و آرنج تراباند را به سمت جلو می کشد و نگه می دارد.
fsh18.jpg
تمرین ۱۹ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
بیمار به گونه ای می ایستد که شانه و آرنج هر دو زاویه ۹۰ درجه قرار بگیرد. تراباند را در محلی جلوی بیمار وصل کرده و بیمار در حالت ۹۰ درجه بازو و آرنج تراباند را به سمت عقب می کشد و نگه می دارد.
fsh19.jpg
تمرین ۲۰ : ۳مرحله ۱۵تایی
کشش لواتور اسکپولا: روی صندلی نشسته، دستتان را زیر صندلی بگیرید سپس گردن را به سمت مقابل خم کنید و کمی بچرخانید و با دست سالم کششی ملایم بدهید. (این وضعیت را برای ۲۰ ثانیه نگه دارید.)
 sh13
تمرین ۲۱ : ۳مرحله ۱۵تایی
کنار چهار چوب در به گونه ای بایستید که بازو در کنار تنه و آرنج در زاویه ۹۰ درجه، کف دست به چهارچوب باشد، سپس مطابق شکل تنه را به سمت مقابل بچرخانید. (این وضعیت را برای ۲۰ ثانیه نگه دارید.)
shh4
تمرین ۲۲ : ۳مرحله ۱۵تایی
کشش کپسول قدامی: ساعد دست مبتلا را وی تخت گذاشته و تنه را به سمت جلو بیاورید. (این وضعیت را برای ۱۵ ثانیه نگه دارید.)
sh9
fsh22b.jpg
تمرین ۲۳ : ۱۰ثانیه نگه دارید؛۱۰ثانیه استراحت. ۳مرحله ۱۲تایی
: الف) در حالت به شکم خوابیده سعی کنید کتف های خود را به یکدیگر نزدیک کنید و شانه ها را به سمت خارج بچرخانید. ب) در همان حالت شانه و آرنج را در ۹۰ درجه قرار دهید. در این حالت سعی کنید که کتف ها را به یکدیگر نزدیک کنید. ج) در حالتی که غبغب گرفته اید و انگشت شست شما رو به بالا می باشد دستان خود را به بالای سر به صورت صاف بیاورید. د) در حالی که شانه های شما در زاویه ۹۰ درجه قرار دارد و آرنج صاف می باشد، هر دو کتف را به یکدیگر نزدیک و شانه ها را به سمت خارج بچرخانید.
fsh23a.jpg
 fsh23b.jpg
fsh23c.jpg
fshd.jpg
به امید بهبودی شما
social position
Back to نوشته‌ها