قالب وردپرس

پارکینسون(توانبخشی)

درمان فیزیوتراپی در hyperkinesia : (قبلا در بخش بیماری توضیح داده شد)

 
– کمپرس مفاصل به خصوص آنهایی که WB می کنند
– استفاده از Body Image و فیدبک های حسی
– جلوی حرکات ناخواسته گرفته شود واجازه می دهیم بیماربه صورت دمر بخوابد
– بیمار با فیدبک های داده شده باید سعی کند حرکت را اکتیو و نرمال انجام دهد
– روی hand coordination,relaxation و orofacsial facilitation کار شود