قالب وردپرس

کفش، ارنز، پروتز

پروتز:
وسیله ای است برون اسکلتی که می تواند درون اسکلتی یا برون اسکلتی باشد که جانشین عضو یا اندام می شود. هرگاه عضو یا اندامی به لحاظ آناتومیکی وجود نداشته باشد، وسیله ای به بیمار داده می شود که جایگزین قسمت قطع شده می شود؛ به این وسیله پروتز می گویند.
ارتز:
وسیله ای است برون اسکلتی که برای حمایت عضو یا اندام و یا کمک به عضلات ضعیف وفلج مورد استفاده قرار می گیرد.ارتز زمانی استفاده می شودکه عضو به لحاظ آناتومیک وجود دارد ولی از نظر فانکشن (عملکردحرکتی) دچار اختلال است و استفاده از ارتز موجب بهبود فانکشن می شود. ارتز به صورت کوتاه مدت یا بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد.
ارتزها انواع مختلفی دارند:
۱- Splint:
ارتز اندام فوقانی که عمدتا غیرفلزی است و از گچ یا پلاستیک های خاص استفاده می کنند. برای ارتز گچی اندام تحتانی هم اصطلاح اسپلینت را به کار می برند.
۲- Brace:
عمدتا به ارتزهای اندام تحتانی و نیز ارتزهای فلزی ستون فقرات اطلاق می شود.
۳-Corset:
ارتزهای پلاستیکی ستون فقرات ناحیه تنه است. عمده ترین اهداف آن:
ایجاد محدودیت حرکتی
کاهش فشار برروی مهره
اصلاح دفورمیتی
می باشد.
۴-Collar:
عمدتا ارتزهای غیرفلزی ستون فقرات گردنی را می نامند. عمده ترین اهداف آن
محدودکردن حرکات گردن
برداشتن فشار از ناحیه گردن
۵- کفش طبی:
عمدتا به سه منظور به کار می رود:
جلوگیری یا اصلاح دفورمیتی های مادرزادی یا اکتسابی
جبران کوتاهی اندام تحتانی مثل فلج یکطرفه . در کوتاهی بیش از ۱۲ سانتی متر از بریس آویزان استفاده می شود.
انتقال صحیح وزن از پا به زمین