قالب وردپرس

برنامه آب درمانی بیماران

برنامه آب درمانی بیماران

آب درمانی مچ پا

تمرین۱:بالا آوردن و پایین بردن مچ پا و انگشتان پای مبتلا را تا ارتفاع راحت  با زانوی صاف به طرف جلو بلند کنید. پا ها به طرف بالا بکشید و سپس آن را به طرف پایین هل دهید به طوری که فقط حرکت در مچ باشد.   تمرین۲:بهداخلچرخاندنمچپا تنهاباحرکتمچپا،پایمبتلاراحرکتدهیدبهقدریکهکفپاروبهداخلقراربگیرد.     تمرین۳:به خارج چرخاندن مچ پا: تنها با حرکت مچ پا ، پای مبتلا را حرکت دهید به قدری که  کف پا رو به خارج قرار بگیرد. تمرین۴: پایمبتلاراتا ارتفاعراحتوبازانویخمشدهبهطرفجلوبلند کنید در حال حرکت دادن پا در ناحیه مچ [...]

آب درمانی لگن و زانو

تمرین۱: پای راست را با زانوی خم شده را به طرف قفسه سینه بالا بیاورید. تمرین۲: زانوی راست را تا ۹۰ درجه خم کنید . پا را با همان زانوی خم شده به سمت حرکت دهید تمرین۳: پای راست را به صورت صاف به سمت بالا و جلو بیاورید. تمرین۴: پای راست را به صورت صاف به عقب حرکت دهید تمرین۵: پای راست را به طرف خارج – بالا بیاورید . زانو را صاف نگه دارید پا را به طرف پایین به وضعیت شروع حرکت دهید   تمرین۶: پای راست را [...]

آب درمانی کمر

تمرین۱: به دیوار استخر بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید به طوری که زانو ها را صاف نگه داشته و انگشتان پا رو به جلو باشد . اکنون عضلات شکم و باسن را منقبض کنید.و سعی کنید قوس کمر را به دیوار بچسبانید طوری که لگن شما به سمت بالا تمرین۲: پشت به دیوار استخر بایستید و پای مبتلا را از ران و زانو خم کنید . دست سمت مبتلا را بر روی قسمت خارج زانو [...]

آب درمانی گردن

تمرین۱: کشش عضلات طرفی گردن : بایستید و مانند شکل ،بالای مچ یک دست را با دست دیگر بگیرید و از جلوی بدن عبور داده و به سمت پایین بکشید. اکنون سر را به سمت مخالف خم کنید تا کشش را در ناحیه طرفی گردن درسمت مبتلا احساس کنید ، این وضعیت را نگه دارید تمرین۲: کشش عضلات پشت شانه : بایستید انگشتان دستها را در هم قلاب کنید و دست ها را جلو بکشید . اکنون غب غب بگیرید و این کشش [...]

آب درمانی مچ دست

تمرین۱: دست ها را در طرفین و کف دست ها را رو به جلو نگه دارید. در حالی که دست ها را به طرف شانه ها می آورید، آرنج های صاف را خم کنید و سپس صاف کنید تا به وضعیت شروع برسید. ـ وضعیت دیگر دست: کف دست ها رو به عقب باشد تمرین۲: آرنج ها را در زاویه ۹۰ درجه خم کرده و نزدیک به بدن نگه دارید. کف دست ها رو به پایین باشد. هر دو مچ را طوری خم کنید [...]

آب درمانی شانه

به زودی مطالب جالبی را در اختیار خوانندگان قرار خواهیم داد….لطفا منتظر بمانید با تشکر