قالب وردپرس

آموزش درمانگران

آموزش درمانگران

بیماری ها

                                                        بیماری های ستون فقرات بیماری های ستون فقرات  (دانلود-pdf)  

آناتومی

                                استخوان شناسی سروگردن،تنه استخوان شناسی سر و گردن و تنه  (دانلود-pdf)   آناتومی اندام تحتانی Anatomy lower extrimity  (دانلود-pdf)   آناتومی اندام فوقانی upper extrimity  (دانلود-pdf) ادامه فوقانی  (دانلود-pdf)   آناتومی سطحی   مسیر عصب ها مسیر عصبها  (دانلود-pdf)